Nederlands  Français  

Nieuw in ons assortiment  [meer]

€12.95
€11.66
Korting: 10% korting

Merken

Algemene voorwaarden

New Page 1

Algemeen, geldigheid en onderwerp

1.       Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige relaties, en wel voor wat betreft de levering / bestelling van onze producten, voor zover zij niet met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gewijzigd of uitgesloten worden.

2.       Onder consumenten in de zin van de Algemene voorwaarden worden natuurlijke personen verstaan, waarmee een zakelijke relatie wordt aangegaan en die niet als commercieel dan wel als zelfstandige beroepsuitoefenaar actief beschouwd kunnen worden.
Onder ondernemers in de zin van de Algemene voorwaarden worden natuurlijke of rechtspersonen verstaan, waarmee een zakelijke relatie wordt aangegaan en die binnen het kader van de uitoefening van commerciële activiteiten dan wel als zelfstandige beroepsuitoefenaar handelen.
Onder cliënt in de zin van de Algemene voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers verstaan.

3.       Van deze Algemene voorwaarden afwijkende, daarmee in strijd zijnde of deze voorwaarden aanvullende Algemene voorwaarden maken, zelfs indien zij ons bekend zijn, geen deel uit van contracten, tenzij met de geldigheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk wordt ingestemd.

Herroepings- of annuleringsrecht

U kan een bestelling annuleren binnen de 14 dagen na besteldatum door een email te zenden naar ons. Mocht u klachten of nog vragen hebben betreffende uw bestelling, kan u steeds terecht op CONTACTEER ONS.

U heeft het recht om van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Als u het product wenst terug te zenden, neemt u met ons contact op. Van zodra wij het pakket in nieuwstaat ontvangen hebben, zullen wij overgaan tot terugstorting van de door u betaalde aankoopprijs van het product (exclusief de transportkosten).

Offertes en afsluiten van contracten

1.       Onze offertes zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen dan wel wijzigingen in vorm, kleur en / of gewicht worden binnen het kader van redelijkheid en billijkheid voorbehouden.

2.       Door het bestellen van enig product verklaart de cliënt bindend dat hij het bestelde product/de bestelde producten wenst te verwerven. Wij zijn gerechtigd, het in de bestelling vervatte aanbod voor een contract binnen twee weken na ontvangst door ons te accepteren. Als verklaring van de acceptatie kan ofwel een schriftelijke bevestiging ofwel de levering van de waar aan de cliënt gelden.

3.       Indien de consument de producten langs elektronische weg bestelt, zullen wij de ontvangst van de bestelling onverwijld bevestigen. De bevestiging van de ontvangst betekent nog niet dat de bestelling bindend is geaccepteerd. De bevestiging van de ontvangst kan met de verklaring van de acceptatie worden verbonden.

4.       Het afsluiten van het contract geschiedt onder het voorbehoud dat onze toeleveranciers correct en bijtijds aan ons leveren. Dit geldt uitsluitend ingeval het feit dat niet correct of bijtijds aan ons wordt geleverd, buiten ons toedoen is geschied, en wel met name indien met onze toeleveranciers een overeenkomst van gelijke strekking is afgesloten.
De cliënt wordt onverwijld van het feit dat de levering niet beschikbaar is, in kennis gesteld.

5.        Indien de cliënt de producten langs elektronische weg bestelt, wordt de tekst van het contract door ons opgeslagen en op verzoek samen met de geldende Algemene voorwaarden per e-mail aan de cliënt toegezonden.

Eigendomsvoorbehoud

1.       Bij contracten met consumenten behouden wij ons het eigendom van de producten voor totdat de koopprijs volledig is voldaan. Bij contracten met ondernemers behouden wij ons het eigendom van de producten voor totdat aan alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie is voldaan.
Producten waarvan het eigendom op grond van de bovengenoemde bepaling aan ons toekomt, worden onderstaand "product met voorbehoud" genoemd.

2.       De cliënt is verplicht, het product met voorbehoud goed en ordentelijk te behandelen en te onderhouden.

3.       De cliënt is verplicht, ons onmiddellijk ervan in kennis te stellen indien derden enige aanspraak maken op de producten met voorbehoud dan wel zich deze hebben toegeëigend, bijvoorbeeld ingeval van een beslaglegging, alsmede ook indien de producten beschadigd of vernietigd mocht worden. De cliënt dient ons onverwijld ervan in kennis te stellen indien de producten in het bezit van derden overgaan of hij de zetel van zijn onderneming verplaatst.

4.       Wij zijn gerechtigd, indien de cliënt handelt in strijd met het contract, met name indien hij met betalingen in gebreke is of indien hij handelt in strijd met een verplichting krachtens punt 2. en 3. van deze bepaling, het contract op te zeggen en de teruggave te eisen van de producten met voorbehoud.

5.       De ondernemer heeft het recht de producten met voorbehoud binnen het kader van zijn gewone bedrijfsuitoefening door te verkopen. Hij draagt aan ons reeds nu voor alsdan alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag over, die voor hem vanwege het doorverkopen jegens derden ontstaan. Wij accepteren de overdracht van de vordering(en). Na de overdracht van de vordering(en) is de ondernemer gemachtigd, de vordering te incasseren. Wij behouden ons het recht voor, de vordering zelf te incasseren, zodra de ondernemer niet volgens de regels aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en met betalingen in gebreke raakt. Indien dit het geval is, kunnen wij verlangen dat de ondernemer ons de overgedragen vorderingen en de schuldenaars hiervan bekend maakt, alle voor het innen noodzakelijke gegevens verstrekt, de bijbehorende bescheiden ter hand stelt en de schuldenaars (derden) van de overdracht in kennis stelt.

6.       Indien ons eigendomsvoorbehoud ingeval van levering naar het buitenland of om andere redenen niet meer geldig mocht zijn of indien wij om welke redenen dan ook het eigendom van de producten met voorbehoud mochten verliezen, is onze contractpartner verplicht, jegens ons onverwijld een andere zekerheid voor het eigendom van de producten met voorbehoud dan wel een andere zekerheid voor onze vorderingen te stellen die volgens het voor de plaats van vestiging van de besteller geldende recht effectief is en het volgens het Belgiische recht geldende eigendomsvoorbehoud zo dicht mogelijk benadert.

Verrekening, recht van retentie

1.       Verrekening met door ons bestreden en niet rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen is niet toegestaan.

2.       Het is niet mogelijk zich te beroepen op een recht van retentie wegens aanspraken die niet berusten op hetzelfde contract, indien deze aanspraken door ons niet zijn erkend en niet rechtsgeldig zijn komen vast te staan.

Risico-overdracht

1.       Indien de koper ondernemer is, wordt het risico voor het onbedoeld verloren gaan en voor het onbedoeld slechter worden van de kwaliteit van de producten aan de koper overgedragen op het moment van de overdracht aan de expediteur, bij koop via postorder met de aflevering van de zaak aan de expediteur, de vervoerder of de c.q. het anderszins voor de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instituut.

2.       Indien de koper consument is, wordt het risico voor het onbedoeld verloren gaan en voor het onbedoeld slechter worden van de kwaliteit van de verkochte zaak pas op het moment van de overdracht aan de koper overgedragen.

3.       Voor de overdracht maakt het geen verschil of de koper met de acceptatie in gebreke is of niet.

Garantie

1.       Indien de koper ondernemer is, bieden wij voor gebreken aan de producten in eerste instantie naar onze eigen keus garantie door verbetering achteraf dan wel levering van vervangende producten.

2.       Indien de koper consument is, heeft hij in eerste instantie de keuze of aan de garantie dient te worden voldaan door verbetering achteraf of door levering van vervangende producten. Wij zijn echter gerechtigd, de gekozen wijze van naleving van de garantie te weigeren, indien deze slechts met kosten mogelijk is die in geen verhouding staan, en de andere wijze van naleving van de garantie zonder wezenlijke nadelen voor de consument kan worden uitgevoerd.

3.       Indien het niet lukt om aan de garantieverplichting te voldoen, kan de cliënt in principe naar zijn keuze verlangen dat de vergoeding wordt verlaagd (reductie) of het contract ongedaan wordt gemaakt (opzegging). Indien sprake is van een slechts in geringe mate afwijken van het contract, met name bij kleine gebreken, heeft de cliënt echter niet het recht het contract op te zeggen.

4.       De ondernemer verplicht zich de in de wet voorziene procedure voor onderzoek en reclamatie in acht te nemen en in eerste instantie dus de producten onverwijld na aflevering, voor zover dit binnen het kader van een ordentelijke bedrijfsuitoefening mogelijk is, op gebreken te onderzoeken.
De ondernemer dient ons echter uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk van klaarblijkelijke gebreken in kennis te stellen; anders is het niet mogelijk, aanspraak te maken op de garantie. Aan deze termijn is voldaan indien de producten binnen de termijn zijn verzonden. De ondernemer draagt de volledige bewijslast voor alle voorwaarden met betrekking tot aanspraken, met name voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van de constatering van het gebrek alsmede voor het bijtijds indienen van de reclamatie.

5.       Indien er, nadat het niet is gelukt, een gebrek op grond van de garantie achteraf te verhelpen, sprake is van een juridisch of materieel gebrek en de cliënt ervoor kiest het contract te beëindigen, dan heeft hij verder geen aanspraak op schadevergoeding op grond van het gebrek.
Indien de cliënt, nadat het niet is gelukt een gebrek op grond van de garantie achteraf te verhelpen, voor schadevergoeding kiest, dan blijven de producten bij de cliënt als dit van hem kan worden verwacht. De schadevergoeding blijft beperkt tot het verschil tussen de koopprijs en de waarde van de gebreken vertonende zaak. Dit is niet het geval indien de handeling in strijd met het contract door ons opzettelijk is veroorzaakt..

6.       Voor ondernemers geldt voor de verjaring van de garantie een termijn van drie maand na aflevering van de producten. Deze termijn is niet van toepassing indien de ondernemer ons niet bijtijds van het gebrek in kennis heeft gesteld (zie punt 4 van dit artikel).
Voor consumenten geldt voor de verjaring van de garantie een termijn van zes maand na aflevering van de producten.

7.       Indien de koper ondernemer is, geldt voor de hoedanigheid van de producten in principe uitsluitend de door ons gegeven productbeschrijving als overeengekomen. Uitlatingen in het openbaar, aanprijzing of reclame vormen daarnaast geen enkele contractueel overeengekomen indicatie voor de hoedanigheid van de producten.

8.       Garanties in juridische zin worden door ons niet aan de cliënt afgegeven.

Beperking van de aansprakelijkheid

1.       Indien de koper consument is, is onze aansprakelijkheid bij licht nalatig zijn in het vervullen van onze verplichtingen tot de naar de aard der goederen te voorziene, contracttypische, directe gemiddelde schade beperkt. Dit geldt ook bij licht nalatig zijn in het vervullen van de verplichtingen van onze wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen.
Tegenover ondernemers sluiten wij onze aansprakelijkheid uit voor elke schade, die niet op ernstig nalatig zijn in het vervullen van onze verplichtingen of op opzettelijk of ernstig nalatig zijn in het vervullen van de verplichtingen van een wettelijke vertegenwoordiger of hulppersoon van ons berust. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt ook voor gederfde winst van de ondernemer.

2.       De bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid hebben geen betrekking op aanspraken van de cliënt op grond van productaansprakelijkheid. Verder gelden deze niet ingeval van aan ons toerekenbaar lichamelijk letsel en ons toerekenbare gezondheidsschade of indien de cliënt komt te overlijden.

3.       Tegen ons gerichte aanspraken op schadevergoeding van de cliënt verjaren één jaar na de aflevering van de producten. Dit geldt niet indien, als ons grove schuld verweten kan worden, alsmede ingeval van ons toerekenbaar lichamelijk letsel en ons toerekenbare gezondheidsschade of indien de cliënt komt te overlijden.

Privacy

Het HBHorses Privacy Reglement is van toepassing.

Slotbepalingen

1.       Van toepassing is het Belgische recht. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn niet van toepassing.

2.       Indien de cliënt een handelaar, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk privé-goed is, is bij alle uit de contractuele betrekking voortvloeiende geschillen uitsluitend de rechter in de statutaire plaats van vestiging van HBHorses bevoegd.

3.       Indien bepaalde bepalingen van het contract met de cliënt, deze Algemene Voorwaarden daaronder begrepen, geheel of gedeeltelijk nietig mochten zijn of worden, dan is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De geheel of gedeeltelijk nietige regeling dient te worden vervangen door een regeling waarvan het economische effect dat van de nietig geworden regeling zo veel als mogelijk benadert.Content

Ontdek onze websites


HBGarden.be
Alles voor de tuin


HBFarm.be
Alles voor dier, stal, weide


HBHorses.be
Alles voor ruiter en paard


HBLogo.be
Alles geborduurd